Hallitus

Olemme läpinäkyvä ja pyyteetön toimitusrukkanen

Hallituksen jäsenet:

 • Visa Lahti
 • Vesa Korpinen
 • Miika Rummukainen
 • Jarmo Hakulinen
 • Kimmo Santamäki

LITTOISTEN JÄRVEN URHEILIJAT ry:n SÄÄNNÖT
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Littoisten järven urheilijat ry ja kotipaikka on Kaarina sekä toimialue koko Suomi.
2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää koripallo- ja yleistä liikuntaharrastusta yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia. Voi Hankkia tarvittavia välineitä. Järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa. Tarvittaessa vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun. Toimintansa tukemiseksi yhdistys: Voi harjoittaa kioski-, kahvio-, baari-, ravintola- ja majoitustoimintaa, harjoittaa mainostoimintaa sekä mainostilan myyntiä ja vuokrausta. Voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja huoneistoja. Järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen viranomaisen luvan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun pääasiallisesti taloudellisen hyödyn hankkiminen sen jäsenille tai muutoin siihen osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
3 § Jäsenet
Yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellä hyväksyä yhdistyksen jäseniksi yksityisiä henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, kunniajäseniä, ainaisjäseniä tai kunniapuheenjohtajia. Kannatusjäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
4 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävästä liittymis- ja vuotuisesta jäsenmaksusta ja niiden suuruudesta sekä kantoajasta päättää syyskokous. Maksut voivat olla erisuuruiset henkilö- ja yhteisöjäsenille sekä varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille, ainaisjäsenille, kunniapuheenjohtajille ja kannatusjäsenille.
5 § Hallitus
Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluvat kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on 1.6. – 31.5. eli sama kuin yhdistyksen tilikausi. Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat hallituksen kokouksissa päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
6 § Toiminnanjohtaja
Yhdistyksellä voi olla palkattu toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan valitsee yhdistyksen hallitus. Hallitus määrittelee toiminnanjohtajan tehtävät ja palkkauksen. Toiminnanjohtaja toimii yhdistyksen mahdollisten muiden työntekijöiden esimiehenä.
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai joku muu hallituksen erikseen oikeuttama henkilö yksin.
8 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi alkaa vuosittain 1. päivänä kesäkuuta ja päättyy 31. päivänä toukokuuta. Tilinpäätös tarvittavine liiteasiakirjoineen sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta.
9 § Tilintarkastajat
Yhdistyksellä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen syyskokous pidetään elo-lokakuussa ja kevätkokous maalis-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämäänsä asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Tällöin hallituksen on kutsuttava kokous koolle yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa viikkoa ennen ja kutsun oltava esillä www-sivuilla. Niille jäsenille, joilla näihin kanavaiin ei ole pääsyä lähetetään kutsu kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta.
11 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt ja pöytäkirjan tarkistajat.
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
 7. Vahvistetaan alkaneen tilikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 8. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. (Jos yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.)
  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 9. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 10. Valitaan kokouksen toimihenkilöt ja pöytäkirjan tarkastajat.
 11. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet.
 13. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.
 14. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. (Jos yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.)
  12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen ja lakkautetuksi tuleminen
  Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous kolmeneljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Sääntöjen muuttamis- tai yhdistyksen purkamisesityksestä on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkauduttua ja lakkautetuksi tulleessaan luovutetaan sen jäljelle jääneet varat käytettäväksi 2§ mukaiseen tarkoitukseen. Purkamisessa yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.